Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

 • naczelnym zadaniem każdego pracownika jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. W związku z powyższym każdego pracownika zatrudnionego w przedszkolu winna cechować umiejętność przewidywania, zapobiegania, wyobraźnia oraz świadoma odpowiedzialność;
 • każdy pracownik na swoim odcinku pracy dokonuje systematycznie przeglądu wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci pod kątem bezpieczeństwa (meble, sprzęt do zabaw, urządzenia, oświetlenie, rośliny doniczkowe, elementy dekoracyjne itp.);
 • przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola od następstw NNW;.
 • w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich (wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka);
 • w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;
 • w przedszkolu nie można podawać dzieciom żadnych leków .Wyjątkową sytuację stanowi szybko wzrastająca temperatura ciała dziecka i brak kontaktu z rodzicami. W takich okolicznościach można podać dziecku ogólnie stosowane leki na obniżenie temperatury;
 • w uzasadnionych przypadkach: nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka, zagrożenia życia przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia niezwłocznie rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej np. lekarzowi z karetki pogotowia i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy    towarzyszą dziecku;
 • nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku,  jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie powiadamia dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpiecza miejsce wypadku;
 • w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego;
 • każdy z pracowników przedszkola ma obowiązek reagowania na wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

 Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi znajduje się w teczkach akt osobowych. Obejmuje on w szczególności:  

do zadań  kierownika gospodarczego  należy sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:

 • dyscypliną pracy pracowników obsługi,
 • stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu,
 • przestrzeganiem przez pracowników obsługi regulaminu pracy,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej i żywieniowej przedszkola,
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy,

do zadań pomocy nauczyciela należy:

 • pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
 • pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę,
 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
 • przestrzeganie zasad bhp, ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • wykonywanie czynności  poleconych przez dyrektora przedszkola oraz kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,

do zadań kucharki należy:

 • punktualne sporządzanie posiłków,
 • pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru w  raportach żywieniowych,
 • dbanie o racjonalne zużycie produktów,
 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych,
 • dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych, przygotowywanych posiłków,
 • wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i  kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,

do zadań pomocy kucharki należy:

 • pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,
 • dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,

do zadań starszej woźnej należy:

 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
 • współdziałanie z nauczycielem,
 • obsługa przy posiłkach,
 • pomoc przy karmieniu dzieci,
 • pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych przez dzieci,
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikające z organizacji pracy,

do zadań szatniarki należy

 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
 • pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających,
 • dbałość o rzeczy pozostawione przez dzieci w szatni,
 • pełnienie zadań opiekuńczo-obsługowych w stosunku do dzieci,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego,

do zadań  starszego dozorcy  należy:

 • utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,
 • codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,
 • dokonywanie zakupów,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,
 • wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i   kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy.