• Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z  uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
  • Przedszkole jest pięciooddziałowe.
  • Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednym budynku.

1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch lub trzech nauczycielek, pracujących w układzie godzin podanych zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy   wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

  • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola.
  • Arkusz organizacji opracowuje dyrektor przedszkola w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
  • W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i   niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
  • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
  • Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas   realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
  • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.