1.Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola

 •  kieruje działalnością przedszkola, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, reprezentuje przedszkole na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników. Do jego zadań należy:
 • opracowuje i sprawuje nadzór pedagogiczny
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym   placówki zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 
 •  jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 •  kieruje polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznaje  nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
 • występuje  z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
 • dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność,
 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,
 • przeprowadza proces rekrutacji dzieci do przedszkola,
 • odpowiada za wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji,
 • reaguje  na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez wychowanków wspólnie ustalonych zasad zachowania, w szczególności: przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizacji jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
 • zapewnienia nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy prawidłowy przebiegu stażu,
 • dokonuje  oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • powołuje  i przewodniczy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • nadaje stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • uczestniczy w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • przygotowuje  arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • planuje i realizuje plan finansowy przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
 • opracowuje  Regulaminu Pracy oraz inne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
 • koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 • administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
 • prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • planuje, organizuje i przeprowadza badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków,
 • decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu badań, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,
 • dwa razy w roku szkolnym przygotowuje sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • opracowuje program rozwoju placówki, określający zadania służące doskonaleniu, jakości pracy placówki i terminy ich realizacji,
 • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej, jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
 • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,
 • dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach,
 • dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy,
 • z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział,
 • kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu

Rada Pedagogiczna

 • kolegialny organ placówki, w skład którego  wchodzi dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • zatwierdza plany pracy przedszkola
 • podejmuje uchwały w sprawie: innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
 • opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć dnia,
 • rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian (nowelizacji),
 • może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
 • planuje i organizuje pracę dydaktyczną wychowawcą i opiekuńczą,
 • okresowo i rocznie analizuje i ocenia poziom edukacji, opieki i wychowania
 • współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców,
 • podejmuje  uchwały w sprawie zmian przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
 • wydaje opinie na temat przedszkolnego zestawu programów,
 • wydaje opinię w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
 • w celu dokonania oceny pracy zawodowej wydaje opinię o pracy dyrektora, którą przedkłada organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
 • opiniuje programy opracowane przez nauczycieli, przyjmowane do realizacji w przedszkolu,
 • dokonuje  z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola,
 • występuje do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,
 • wybiera w tajnych wyborach przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 • podejmuje uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków,
 • ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,
 • występuje  o zorganizowane zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków).
 • osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Rada Rodziców

 • rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców,
 • może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,
 • może uchwalać w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • uchwala ustalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami,
 • współdziała z pozostałymi organami przedszkola,
 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

szczegółowy tryb wyboru Rady Rodziców:

 • każdy z rodziców, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 174  ma prawo  kandydować do Rady Grupowej i Rady Rodziców w tym przedszkolu,
 • na pierwszym zebraniu z rodzicami, w każdej grupie, w głosowaniu tajnym wybiera się Radę Rodziców danej grupy,
 • w skład Rady Rodziców Przedszkola Nr 174 wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej grupy (wybierani są- przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna),
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,aktualny skład Prezydium Rady Rodziców podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń 

Zasady współdziałania organów przedszkola:

 • wszystkie organy dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o systemie oświaty,
 • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
 • każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania,
 • współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego,
 • osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
 • nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron,
 • zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.