fb         

bip        

Godło

WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

List Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję list Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych.

 

Zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu obywatelskiego 2021:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

można głosować - do 15 września

Po kliknięciu tytułu wiadomości pojawi się plakat.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 01.09.2020 R.

Szanowni Państwo,

z dniem 1 września  rozpoczyna się nowy rok szkolny i miło nam będzie powitać  wszystkie dzieci  w progach naszego przedszkola a szczególnie te rozpoczynające swoją edukację.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami chcielibyśmy Państwa poinformować że:

 • Po 24.08.2020 r. należy pobrać dokumenty z naszej strony internetowej (zakładka "Dla Rodziców" -  "Dokumenty do Pobrania") a po ich wypełnieniu,  podpisaniu, zapakowaniu w koszulkę lub kopertę w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka wrzucić do wystawionego pudła

 • Rodzice dzieci z grup: III, IV, i V przyprowadzając dziecko do placówki nie wchodząc do przedszkola oddają je pod opiekę osobie wyznaczonej przez dyrektora (wejście główne)

 •  Rodzice dzieci z gr. I i II wchodzą do przedszkola ze swoją pociechą z obowiązkową maseczką na twarzy (po i dezynfekcji rąk). Zaprowadzają dziecko do szatni a następnie oddają  pod opiekę nauczyciela. W szatni może przebywać jednocześnie dwóch rodziców z dziećmi, zachowując odległość 1,5 m. (Nie wchodzimy do klasy!!!.)

 • Dla dzieci z grup I i II prosimy przynieść:

             - poszwę o wymiarach 140x200 lub 160x200 (nie mniejsze)

             - 3-4 zmiany ubranek tj. po trzy, cztery sztuki majteczek, koszulek, spodni, rajstop, 

               skarpetek wszystko zapakowane w podpisanym worku tekstylnym

               (nie reklamówka!)

            - kapcie podpisane co najmniej imieniem dziecka

            - piżamkę podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka

 • Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na zebraniach, które odbędą się o godzinie 17.00 w następujących dniach:

         Grupa I i II              02.09.2020 r.

         Grupa III                 04.09.2020 r.

         Grupa IV i V           03.09.2020 r.

Ze względu na pandemie zebrania odbędą się na terenie ogrodu, na który wejdziecie Państwo wyznaczonymi wejściami. Obowiązują  wszystkich maseczki lub przyłbice. Na zebranie przychodzi tylko jeden z rodziców  by  drugi mógł zapewnić opiekę dziecku, gdyż  obowiązuje dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników spotkania bezwzględna nieobecność dzieci.

 

 

ANKIETA dla rodziców dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej od 25 maja br.

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności,  przesłaliśmy na podane przez Państwa adresy e-mail ankietę - proszę o zadeklarowanie czy i od kiedy chcą skorzystać Państwo z zajęć opiekuńczych.

Ankieta dotyczy okresu od 25 maja.

Proszę o:

- wypełnienie ankiet do 19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) i odesłanie na adres przedszkola: p174@edu.um.warszawa.pl

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z  dokumentami i wytycznymi, które znajdują się w Menu pod nazwą "ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA"

 1. PROCEDURA organizacji opieki w Przedszkolu Nr 174 w Warszawie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.
 2. PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 3. Załącznik Nr 1 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 4. Załącznik Nr 2 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 5. PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 174 w Warszawie, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus).
 6. Oświadczenie Rodzica o zapoznaniu z powyższymi Procedurami.
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego chęć powrotu dziecka do Przedszkola Nr 174.
 8. Wytyczne GIS

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 R. DO 15 MAJA 2020 R.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w przedszkolu w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Anna Milewska

Dyrektor Przedszkola Nr 174

 

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków

 

29 kwietnia br.  na konferencji prasowej pan Premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu z dniem 6 maja żłobków i przedszkoli. Jednak, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas konferencji ostateczną decyzję o otwarciu przedszkola powinien podjąć samorząd, uwzględniając rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

Decyzja o otwarciu przedszkoli zapadła nagle, nie była konsultowana z samorządami. Czas w jakim podjęto decyzję oraz przerzucenie przez rząd odpowiedzialności na organy prowadzące i dyrektorów placówek jest nieodpowiedzialne.  Nie mamy odpowiednich instrumentów pozwalających ocenić czy sytuacja w m.st. Warszawie jest bezpieczna, nie posiadamy również właściwych służb mogących wspomóc nasze przedszkola w organizacji pracy w czasie epidemii. Żaden dyrektor przedszkola ani pracownik samorządowy nie jest ekspertem w dziedzinie chorób zakaźnych.

Jako samorząd stanęliśmy wobec niezwykle trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Do warszawskich przedszkoli uczęszcza blisko 57 tys. dzieci. Pracuje w nich ponad 13,5 tys. nauczycieli i pracowników. To ich zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. 

Wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są bardzo ogólne . Budzą wiele wątpliwości dotyczących właściwych warunków pozwalających zapewnić bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli.

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana będzie wrócić do obowiązków zawodowych, pilnie zwróciliśmy się do Premiera RP z apelem o doprecyzowanie zasad organizacji opieki w przedszkolach i przygotowanie aktu prawnego stanowiącego jednolity wykaz działań niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków organizacji opieki.


Szanowni  Państwo, tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ponad 73 tysięcy warszawskich dzieci, ich rodziców i opiekunów, oraz zdrowie i bezpieczeństwo ponad 16 tysięcy pracowników żłobków i przedszkoli.  Przerzucanie na dyrektorów placówek i organy prowadzące, nie tylko zapewnienia warunków sanitarnych ale ich określenie jest nieodpowiedzialne. Nikt z nas, żaden dyrektor placówki, nie jest ekspertem od koronawirusa.

Zwracam uwagę, że trudno wymagać od małych dzieci przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym zachowania wymaganej odległości, noszenia maseczek, stąd też rodzice muszą mieć pełną świadomość odpowiedzialności za potencjalne negatywnie skutki podjętej decyzji.

Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym wzrostem liczby zachorowań.  Rodzice winni mieć pełna wiedzę i świadomość ryzyk związanych z posłaniem dziecka do żłobka lub przedszkola.

Wszystkich Państwa pragnę zapewnić, że wraz z uzyskaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby najmłodsi warszawiacy mogli jak najszybciej skorzystać z opieki w naszych przedszkolach w bezpiecznych dla nich warunkach. 

Z poważaniem


Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy

Rafał Trzaskowski

 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/bezpieczenstwo/22220-list-prezydenta-mst-warszawy-do-rodzicow-przedszkolakow

 

 

 

Subskrybuj WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU