„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”. M. Kownacka

 

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Nr 174 znajduje się na Pradze Północ w Warszawie. Usytuowane jest w centrum osiedla mieszkalnego, pomiędzy starą i nową zabudową. Przedszkole zostało oddane do użytku w 1973 roku.
Budynek jest jednopiętrowy wolnostojący, otoczony pięknym ogrodem z dużą ilością drzew i krzewów.
Ogród podzielony jest na dwie części dla dzieci młodszych i starszych, wyposażony jest w ekologiczny i dostosowany sprzęt ogrodowy.
Przedszkole posiada pięć sal przeznaczonych dla dzieci oraz salę gimnastyczną. Na parterze znajdują się dwie klasy dla dzieci młodszych 3 i 4 latków, szatnie, gabinet dyrektora, sekretariat oraz holl z całoroczną wystawką nawiązującą do profilu przedszkola i tablicami informacyjnymi dla rodziców. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy klasy dla dzieci starszych, pokój dla specjalistów – logopedy i psychologa oraz nauczyciela wspomagającego. W pokoju tym znajduje się ponadto biblioteczka wyposażona w literaturę dziecięcą i metodyczną dla nauczycieli. W części piwnicznej znajduje się kuchnia z zapleczem magazynowym jak również sala gimnastyczna. Przedszkole jest widne i przestronne.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w godzinach od 6.30 do 17.00.
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka.
Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowuje strategię jej działania na miarę twórczego przedszkola XXI wieku.

Wizja przedszkola
Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce zabawy i bezpiecznego poznawania świata, zapewniające indywidualny rozwój każdemu dziecku oraz
kształtowania postawy patriotycznej.

Misja przedszkola

● Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
● Ideą działalności naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
● Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, i pokonywaniu trudności i barier.
● Wprowadzamy naszych wychowanków w świat tradycji ludowych i treści patriotyczne.
● Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą rodziców w procesie wychowania dzieci.
● Przedszkole wspiera nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
● Nasza placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Dziecko w naszym przedszkolu:

• czuje się bezpieczne, wesołe i otwarte,
• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy,
• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo,
• poznaje swoje obowiązki i prawa,
• buduje pozytywny obraz samego siebie,
• poznaje zwyczaje związane ze świętami,
• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi,
• kształtuje swoje poczucie przynależności narodowej.

Rodzice w naszym przedszkolu:
• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka,
• współpracują z nauczycielami,
• otrzymują pomoc specjalistów,
• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
• są partnerami w tworzeniu wizerunku przedszkola,
• uczestniczą w bogatej ofercie uroczystości przedszkolnych.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:
• są aktywni i twórczy,
• zaangażowani w pracy przedszkola,
• wspierają rozwój dzieci,
• pozyskują rodziców do efektywniejszych działań na rzecz przedszkola,
• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
• prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• przygotowują ciekawe zajęcia z dziećmi oraz uroczystości dla zapraszanych gości.

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu."
Robert Fulghum

 

Koncepcję pracy pragnę oprzeć na następujących priorytetach:

Stworzenie bezpiecznych warunków do zabawy, nauki, rozwoju i pracy dla dzieci i personelu.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju, rozwijanie aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania. Rozbudzania wrażliwości i zainteresowań.
Wspomaganie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dzieci.
Wprowadzanie dzieci w świat wartości i tradycji ludowych. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Poznawanie przez dzieci dziedzictwa kulturowego.

Zabawa i praca w bezpiecznej i miłej atmosferze.
W mojej przyszłej pracy jednym z podstawowych priorytetów będzie stworzenie poczucia bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego dla dzieci i pracowników przedszkola.
W działania na rzecz bezpieczeństwa wychowanków zaangażuję pracowników przedszkola oraz rodziców, których wiedza o dziecku, system wartości powinny być elementami wspólnych uzgodnień i podejmowanych decyzji względem dbałości o losy podopiecznych.
W swojej pracy pragnę stworzyć miłą i przyjazną atmosferę, która będzie jeszcze bardziej zachęcała pracowników do angażowania się w pracę na rzecz dzieci i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju.
W ciągu roku szkolnego prowadzone są obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb, możliwości wychowanków oraz ich zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.
Konstruowanie planów pracy korekcyjno – kompensacyjnej i ich realizacja.
Przedszkole monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
Oferta zajęć prowadzonych w placówce zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie metody pracy. W zajęciach stosowane są poza katalogiem tradycyjnych metod m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań i talentów.

Wychowanie przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania.

Stwarzanie sytuacji do prezentowania swoich umiejętności wokalnych, aktorskich podczas organizowanych na terenie przedszkola uroczystości rodzinnych.
Tworzenie wystawek prac plastycznych dzieci.
Stwarzanie sytuacji do prezentacji swoich umiejętności podczas zajęć otwartych dla rodziców.
Zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach artystycznych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci dzięki pracy indywidualnej i w czasie zajęć dodatkowych.

Wspomaganie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dzieci.
Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola przez organizowanie zajęć otwartych oraz prac na rzecz przedszkola.
Organizowanie konsultacji z logopedą i psychologiem.
Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.
Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.
Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
Realizacja innowacji „Partnerstwo we wspólnym działaniu – Rodzic – Przedszkole”.

„Piękna nasza Polska cała”

Wprowadzanie dzieci w świat wartości i tradycji ludowych. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest poznawanie przez dzieci własnej tożsamości. Istotą wszechstronnej nauki jest uświadomienie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz wspólnego dziedzictwa narodowego, pamiętając jednak o szacunku do innych kultur i narodów.
Kształtowanie tożsamości dzieci oparte jest na tradycjach rodzinnych, kulturze i tradycjach tak regionalnych jak i ogólnopolskich głównie poprzez:
Podejmowanie działań na rzecz kształcenia u dzieci przynależności społecznej – do rodziny, społeczności lokalnej i wspólnoty narodowej.
Zapoznanie dzieci z nazwą miejscowości, w której mieszka, zaznajomienie ich z ważniejszymi instytucjami oraz rolami społecznymi pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.
Przekazywanie informacji na temat narodowości i stolicy Polski.
Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy – poznawanie miasta.
Rozwijanie wiedzy dzieci na temat historii kultury Pragi.
Zapoznawanie dzieci z tradycjami i polskimi obrzędami ludowymi, które stanowią cenny element kultury naszego narodu.
Wycieczka do skansenu , oglądanie izby regionalnej i znajdującego się w niej sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych, ubiorów.
Zapoznawanie dzieci z utworami literackimi o tematyce ludowej i patriotycznej - słuchanie legend i opowieści.
Nauka tańców ludowych, przyśpiewek.
Zorganizowanie przedszkolnego zespołu ludowego.
Nawiązanie współpracy z zespołem ludowym (najchętniej z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze)
Zapoznanie dzieci z godłem i flagę państwową, nauka hymnu narodowego, rozmowy na temat Polski i jej przynależności do Unii Europejskiej.
Organizowanie wycieczek do miejsc kultywujących pamięć narodową, tradycje ludowe, stwarzanie warunków do obcowania ze sztuką, muzyką.
Gromadzenie przedmiotów zawierających elementy symboli narodowych i wytwory ludowe.
Przygotowywanie przedstawień o tematyce ludowej.
Zapraszanie ciekawych gości z różnych regionów Polski.
Czynne uczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji ludowych.
Realizacja innowacji „Przedszkolak – Mały patriota”.

Pomocne w realizacji koncepcji będzie wdrażanie i realizacja innowacji:
- „Zuchy w przedszkolu”
Innowacja „Zuchy w przedszkolu” jest formą poszerzania wiadomości i umiejętności u dzieci. Poznawanie poprzez zabawę rozwija u wychowanków zainteresowania i uzdolnienia. Dzięki chęci zdobywania „sprawności” dziecko mobilizuje się do działania, kształtuje poczucie własnej wartości, pozwala wykazać się pomysłowością, inicjatywą i samodzielnością , dziecko staje się bardziej śmiałe.
Sprawności zdobywane są z całą grupę w trakcie cyklu zabaw lub zajęć. Sprawności te uczą współpracy w grupie rówieśniczej i umożliwiają poznanie przez dziecko otaczającego świata.

Innowacja powstała na podstawie pomysłu opartego na działaniach i założeniach związanych z zabawami na zbiórkach zuchów. W czasie zabawy i zajęć dzieci mają możliwość aktywnie się rozwijać poznawczo, kształtować swoją osobowość w duchu zasad patriotycznych, zgodnie z zasadami godnie postępować wobec siebie i innych. Zdobywanie sprawności rozbudza u dzieci chęć poznania nowego. Jest wspaniałą motywacją do działania i aktywnego rozwoju. A oto przykład zdobywania sprawności: Biały orzeł

Celem sprawności „biały orzeł” jest zapoznanie dzieci z początkami państwa polskiego oraz historią naszego godła narodowego. Poznają dzieje państwa polskiego u jego początków. Należy też zwrócić uwagę na przeobrażenia godła od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Sprawność ta może mieć bogatą obrzędowość. W zabawach warto wykorzystać zawołania, staropolskie zwroty i nazwy, zaprezentować średniowieczne stroje. Można ją realizować o każdej porze roku.
Propozycje zabaw oraz działań, które pomogą zdobyć odznakę orła białego:
1. Poznanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
2. Zbudowaliśmy gród słowiański.
3. Poznanie miasta, które było pierwszą stolicą Polski.
4. Poznanie symboli narodowych - co symbolizuje godło naszego kraju.
5. Wykonanie godła.
6. Nauka hymnu Polskiego.


Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Współpraca z rodzicami
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci.
- Zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz koncepcja pracy przedszkola i włączanie ich w ujednolicony proces wychowania dziecka.
- Informowanie rodziców o sukcesach i ewentualnych problemach ich dzieci.
- Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
- Zachęcanie do współpracy ze specjalistami pracującym w przedszkolu (logopeda i psycholog)
W przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami, w który planowane są:
- zebrania ogólne i zebrania grupowe
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
- uroczystości, warsztaty, pikniki rodzinne, konkursy rodzinne.
W przedszkolu działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Członkowie Rady Rodziców przekazują informacje pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

Współpraca z instytucjami
Placówka promuje swoje działania w środowisku lokalnym, współpracuje z wybranymi instytucjami np. (Straż Pożarna, Straż miejska, Policja, biblioteki, domy kultury, przychodnia zdrowia, osiedle mieszkaniowe).
Wymiana doświadczeń z przedszkolami i szkołami.
Uczestniczenie w konkursach i akcjach promujących praskie przedszkola.