WYKAZ PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH  W PRZEDSZKOLU NR 174

Podstawa prawna:

 1.  Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;
 2.  Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33; 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. 2018 poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730 i 761);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami);
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055);
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140);
 9. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego – Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 10. List Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23.06.2010 r. ZEW/500/28-1/2010/MP;
 11. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami);
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245 z późniejszymi zmianami);
 13.  Statut Przedszkola nr 174 w Warszawie.

Wykaz procedur:

 1. Procedura obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu Nr 174
 2. Procedura zabaw w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek
 3. Procedura dot. Zdrowych i bezpiecznych warunków
 4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 
 5. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola. 
 6. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych u dziecka.
 7. Procedura postępowania w przypadku choroby zakaźnej, wszawicy, owsicy. 
 8. Procedura postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka.
 9. Procedura zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
 10. Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
 11. Procedura postępowania w przypadku pożaru. 
 12. Procedura postępowania w przypadku powodzi.
 13. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.
 14. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bądź ataku bombowego.
 15. Procedura postępowania w przypadku podejrzanego przedmiotu lub przesyłki. 
 16. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. 
 17. Procedura „Niebieskiej Karty”. 
 18. Przedszkolny zespół zarządzania kryzysowego.
 19. Wykaz niezbędnych telefonów. 
 20. Informacja o osobach i instytucjach do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.