• Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
 • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

  Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej poprzez :

 • diagnozowanie środowiska wychowanków,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 • wspieranie dziecka uzdolnionego,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli i rodziców,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
 • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego   stwierdzono specjalne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Przedszkole udziela rodzicom informacji o placówkach pracujących z dziećmi  specjalnej troski i niepełnosprawnymi.

Przedszkole  umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,   językowej  i religijnej w  szczególności:

 • prowadząc zajęcia w języku polskim;
 • wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu;
 • pielęgnując tradycje związane z regionem i środowiskiem przedszkola;
 • prowadząc nauczanie religii – katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia.
 • organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka,
 • ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,
 • stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej , ruchowej i werbalnej,
 • umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
 • stwarzanie dziecku warunków umożliwiających nabywanie umiejętności poprzez działanie, odkrywanie i badanie,
 • wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
 • budowanie systemu wartości,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,
 • wykorzystywanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,
 • umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,
 • tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytu do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio  z dzieckiem i jego rodziną,
 • uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań,
 • stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
 • nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności rozpoznawania oraz kreślenia symboli graficznych,
 • integrowanie treści edukacyjnych,
 • osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej” rozumianej, jako efekt rozwoju uczenia się,
 • budzenie zainteresowań otaczającym światem.