PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 174 W WARSZAWIE UL. MARKOWSKA 8

1.     Rodzice ( prawni opiekunowie )dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci  z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.     Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

3.     Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola .Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

4.     Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholem) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

5.     O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).

6.     W przypadku, gdy dziecko nie zostania odebrane  do godz.17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców(prawnych opiekunów)    o zaistniałym fakcie.

7.     W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów(praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców(prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do pojawienia się rodziców(prawnych opiekunów).

8.     Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów)jest informowanie nauczycielek o każdej zmianie numerów telefonów kontaktowych.

9.     Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego   z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.