Godło

Jesteś tutaj

Przedmiot działania i kompetencje

  • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

  • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

  Celem wychowania przedszkolnego jest:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

  • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

  • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

  • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

  • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

  • wychowanie przez sztukę;

  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

  • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

  • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

  • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

  • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

  • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej poprzez :

  • diagnozowanie środowiska wychowanków,

  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

  • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

  • wspieranie dziecka uzdolnionego,

  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli i rodziców,

  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

  • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

  • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego   stwierdzono specjalne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Przedszkole udziela rodzicom informacji o placówkach pracujących z dziećmi  specjalnej troski i niepełnosprawnymi.

Przedszkole  umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,   językowej  i religijnej w  szczególności:

  • prowadząc zajęcia w języku polskim;

  • wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu;

  • pielęgnując tradycje związane z regionem i środowiskiem przedszkola;

  • prowadząc nauczanie religii - katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia.

  • organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka,

  • ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

  • stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

  • kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej , ruchowej i werbalnej,

  • umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

  • stwarzanie dziecku warunków umożliwiających nabywanie umiejętności poprzez działanie, odkrywanie i badanie,

  • wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

  • budowanie systemu wartości,

  • prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

  • wykorzystywanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

  • umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,

  • tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytu do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio  z dzieckiem i jego rodziną,

  • uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań,

  • stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze,

  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,

  • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

  • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,

  • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,

  • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

  • rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

  • nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności rozpoznawania oraz kreślenia symboli graficznych,

  • integrowanie treści edukacyjnych,

  • osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej” rozumianej, jako efekt rozwoju uczenia się,

  • budzenie zainteresowań otaczającym światem.