fb         

bip        

Godło

Status prawny przedszkola

Status prawny przedszkola

Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu

Przedszkole Nr  174

03 -742 Warszawa

ul. Markowska 8

                                                                 Tel. 22 619-64-06

                                                      NIP: 113-23-98-827          Regon – 013001328

 •  Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • Przedszkole nr 174 jest Przedszkolem publicznym, które: 

-prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania

-przedszkolnego; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

-zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 Podstawą prawną działania przedszkola jest:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U.   Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn . zmianami);
 • Ustawa z 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.674 ze zmianami);
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada, 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527 ze zmianami);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z 2002 r. ze zmianami Dz. U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 r.;
 • Rozporządzenie MEN o podstawach programowych – Rozporządzenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z 2009r. poz. 17);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.);
 • Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
 • Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2002 r.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy   psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487);
 • Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z 2002 r.);
 • Akt założycielski;
 • Statut przedszkola