fb         

bip        

Godło

Dla Rodziców

Dla Rodziców

 

STATUT PRZEDSZKOLA

SPIS  TREŚCI

 

ROZDZIAŁY :

 

 

I.

Postanowienia ogólne…………………………………………..

s.2

II.

Cele i zadania przedszkola……………………………………..

s.3

III.

Organy przedszkola…………………………………………….

s.7

IV.

Organizacja przedszkola………………………………………..

s.10

V.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola……………………

s.18

VI.

Inne informacje o przedszkolu…………………………………

s.20

VII.

Wychowankowie przedszkola………………………………….

s.24

VIII.

Zasady gospodarowania finansami…………………………….

s.26

IX.

Postanowienia końcowe………………………………………..

s.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

1.        Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej „przedszkolem” określa nazwę przedszkola.

1)        Ustalona nazwa, używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole

2)        Przedszkole posiada swój numer: 174. Jest to numer porządkowy, ustalony przez organ prowadzący.

3)        Przedszkolu nie nadano imienia.

4)        Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy Markowskiej 8 w Warszawie.

5)        W Przedszkolu Nr 174 wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

6)        Przedszkole Nr174 nie posiada statusu przedszkola specjalnego.

2.        Przedszkole Nr 174 nie jest filią przedszkola specjalnego, w jego nazwie określenia „filia” nie używa się.

3.        Przedszkole Nr 174 nie wchodzi w skład zespołu szkół ani specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

4.        Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców, organ prowadzący może nadać imię.

5.        Nazwa przedszkola używana jest na pieczątkach w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Nr  174

03 -742 Warszawa

ul. Markowska 8

Tel. 22 619-64-06 NIP: 113-23-98-827

6.        Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

7.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

8.        Przedszkole nr 174 jest Przedszkolem publicznym, które:

1)        prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)        przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.[1]

9.        Podstawą prawną działania przedszkola jest:

1)        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U.   Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami);

2)        Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz 458), która w art. 33 określa zadani i czynności do realizacji.

3)        Ustawa z 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.674 ze zmianami);

4)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).

5)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), wraz z Rozporządzeniem zmieniającym powyższe z dnia 27 sierpnia 2009 r.

6)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753 ze zmianami)

7)        Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. nr 115 poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 r.)

8)        Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada, 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527 ze zmianami);

9)        Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zm.);

10)    Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z 2002 r. ze zmianami Dz. U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 r.);

11)    Rozporządzenie MEN o podstawach programowych – Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z 2009r. poz. 17);

12)    Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.);

13)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

14)    Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

15)    Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

16)    Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

17)    Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487);

18)    Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2009 r. Nr 116, poz. 977)

19)    Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r Nr 46, poz. 432 ze zmianami)

20)    Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z 2002 r.);

21)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)

22)    Akt założycielski;

23)    Niniejszy statut.

10.    Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.[2]

 

II Cele i zadania przedszkola.

 

§ 2

1.        Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

2.        Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.[3]

3.        Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4.        Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)        kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)        kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)        wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)        wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)        wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)        wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)        wychowanie przez sztukę;

8)        wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)        pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

5.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej poprzez:

1)        diagnozowanie środowiska wychowanków,

2)        rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

3)        rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

4)        wspieranie dziecka uzdolnionego,

5)        podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli i rodziców,

6)        prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

7)        wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

8)        udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specjalne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

9)        wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10)    umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

11)    podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

6.        Przedszkole udziela rodzicom informacji o placówkach pracujących z dziećmi specjalnej troski i niepełnosprawnymi.

7.        Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w szczególności:

1)        prowadząc zajęcia w języku polskim;

2)        wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu;

3)        pielęgnując tradycje związane z regionem i środowiskiem przedszkola;

4)        prowadząc nauczanie religii - katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia.

8.        Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, przygotowanie dziecka do szkoły:

1)        organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka,

2)        ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

3)        stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

4)        kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

5)        umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

6)        stwarzanie dziecku warunków umożliwiających nabywanie umiejętności poprzez działanie, odkrywanie i badanie,

7)        wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

8)        budowanie systemu wartości,

9)        prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

10)    wykorzystywanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

11)    umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,

12)    tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytu do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną,

13)    uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań,

14)    stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze,

15)    budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,

16)    wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

17)    pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,

18)    pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,

19)    kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

20)    rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

21)    nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności rozpoznawania oraz kreślenia symboli graficznych,

22)    integrowanie treści edukacyjnych,

23)    osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej” rozumianej, jako efekt rozwoju uczenia się,

24)    budzenie zainteresowań otaczającym światem. 

9.      Przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.[4]

1)        w przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkole określa organizację tej działalności,

2)        innowacja lub eksperyment mają na celu poprawę, jakości pracy przedszkola,

3)        innowacje, eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całe przedszkole lub oddział,

4)        rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych,

5)        udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny,

6)        uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji.

10.    Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1)        w przedszkolu i poza nim dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników  pedagogicznych,

2)        nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

3)        nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa,

4)        stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci 3–letnich oraz dzieci 3-4 letnich razem z nauczycielem pełni pomoc nauczyciela,

5)        przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem psychofizycznym stosując w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

6)        podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o współpracę innego pracownika przedszkola,

7)        w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola, nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę – tak by na dziesięcioro dzieci przypadał przynajmniej jeden opiekun,

8)        zasady organizacji spacerów i wycieczek organizowanych przez przedszkole zawarte są w obowiązującym regulaminie spacerów i wycieczek,

9)        podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu np. angielski, taniec, umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia,

10)    jeżeli cała grupa uczęszcza na zajęcia dodatkowe obecny na nich jest także nauczyciel danej grupy,

11)    osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za:

a)        zebranie dzieci na zajęcia zgodnie z deklaracjami i wnoszonymi opłatami przez rodziców,

b)        bezpieczne zaprowadzenie ich do sali w której odbywają się te zajęcia,

c)        przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem,

d)       powrót dzieci do sali edukacyjnej i przekazanie ich nauczycielce danej grupy,

12)    dzieci niechodzące na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką swojej nauczycielki,

13)    podczas pobytu w ogrodzie zabawy i zajęcia dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie z bezpiecznym sprzętem, dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

14)    w ogrodzie dzieci przebywają pod opieką nauczycielek, które organizują i prowadzą zajęcia i zabawy dostosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci.

11.    Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

1)        dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców,

2)        pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców oraz stopień pokrewieństwa,

3)        dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości,

4)        rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

5)        dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców (prawnych opiekunów),

6)        ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowywania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie,

7)        odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00, 

8)        za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiada rodzic lub prawny opiekun dziecka,

9)        za bezpieczeństwo dziecka odpowiada przedszkole – od momentu jego przyjścia do przedszkola do wyjścia dziecka z przedszkola.

12.    Organizacja zajęć dodatkowych.  [5]

1)        w przedszkolu na organizowane są zajęcia dodatkowe (zajęcia dodatkowe - np. rytmika, nauka języka angielskiego, taniec, gimnastyka korekcyjna), zajęcia te są bezpłatne i odbywają cię po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2)        dodatkowe zajęcia prowadzone są przez specjalistów instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym – zatrudnionych przez dyrektora,

3)        zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie i dniach ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

4)        czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi: 15 – 20 minut z dziećmi młodszymi, 30 minut z dziećmi starszymi,

5)        nauczyciel grupy przekazuje dzieci osobie prowadzącej zajęcia dodatkowe (która ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo).

6)        zmiany w organizacji zajęć dodatkowych wynikających z odwołania zajęć umieszcza się na tablicy ogłoszeń,

7)        osoba prowadząca zajęcia dodatkowe prowadzi dziennik zajęć pozalekcyjnych.

 

III Organy przedszkola

§ 3

1.        Szczegółowe kompetencje organów przedszkola:

1)        kompetencje Dyrektora przedszkola:

a)        kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)        sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)        sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)       realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

f)         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, [6]

g)        jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

h)        kieruje polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

i)          przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

j)          występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,

k)        dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność,

l)          zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

m)      przeprowadza proces rekrutacji dzieci do przedszkola,

n)        odpowiada za wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji,

o)        reaguje na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez wychowanków wspólnie ustalonych zasad zachowania, w szczególności: przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,

p)        przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizacji jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

q)        zapewnienia nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy prawidłowy przebiegu stażu,

r)         dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

s)         powołuje i przewodniczy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego,

t)         nadaje stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,

u)        uczestniczy w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

v)        przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

w)      planuje i realizuje plan finansowy przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

x)        współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,

y)        opracowuje Regulaminu Pracy oraz inne regulaminy o charakterze wewnętrznym,

z)        koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

aa)     współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

bb)    administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

cc)     prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

dd)   planuje, organizuje i przeprowadza badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków,

ee)     decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu badań, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,

ff)      dwa razy w roku szkolnym przygotowuje sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

gg)    opracowuje program rozwoju placówki, określający zadania służące doskonaleniu, jakości pracy placówki i terminy ich realizacji,

hh)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej, jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

ii)        wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,

jj)        gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

kk)    może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,

ll)        dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach,

mm)              dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy,

nn)    z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział,

oo)    kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu[7]

2)        Kompetencje Rady Pedagogicznej ( kolegialnego organu placówki, w skład którego wchodzi dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce):

a)        zatwierdza plany pracy przedszkola,

b)        podejmuje uchwały w sprawie: innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)       podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,

e)        opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć dnia,

f)         rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,

g)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

h)        opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i)          przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian (nowelizacji),

j)          może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,

k)        planuje i organizuje pracę dydaktyczną wychowawcą i opiekuńczą,

l)          okresowo i rocznie analizuje i ocenia poziom edukacji, opieki i wychowania,

m)      współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci,

n)        współpracuje z funkcjonującymi w przedszkolu organami kolegialnymi rodziców,

o)        podejmuje  uchwały w sprawie zmian przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

p)        wydaje opinie na temat przedszkolnego zestawu programów,

q)        wydaje opinię w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

r)         w celu dokonania oceny pracy zawodowej wydaje opinię o pracy dyrektora, którą przedkłada organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

s)         opiniuje programy opracowane przez nauczycieli, przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

t)         dokonuje z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola,

u)        występuje do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

v)        wybiera w tajnych wyborach przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

w)      podejmuje uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków,

x)        ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

y)        występuje o zorganizowane zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków).

z)        osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.[8]

3)        kompetencje Rady Rodziców:

a)        rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców,

b)        może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

c)        może uchwalać w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

d)        opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

e)        opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

f)         uchwala ustalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami,

g)        współdziała z pozostałymi organami przedszkola,

h)        gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2.        Tryb wyboru członków Rady Przedszkola:

1)        w Przedszkolu nr 174 nie ma Rady Przedszkola,

2)        szczegółowy tryb wyboru Rady Rodziców:

a)        każdy z rodziców, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola Nr 174 ma prawo kandydować do Rady Grupowej i Rady Rodziców w tym przedszkolu,

b)        na pierwszym zebraniu z rodzicami, w każdej grupie, w głosowaniu tajnym wybiera się Radę Rodziców danej grupy,

c)        w skład Rady Rodziców Przedszkola Nr 174 wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej grupy (wybierani są- przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna),

d)        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,

e)        aktualny skład Prezydium Rady Rodziców podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.

3.        Zasady współdziałania organów przedszkola:

1)        wszystkie organy dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o systemie oświaty,

2)        zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

3)        każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania,

4)        współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego,

5)        osobą informującą oraz koordynującą współdziałanie poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,

6)        nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka,

7)        zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron,

8)        zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.

4.        Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

1)        Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

a)        indywidualnych rozmów,

b)        nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,

c)        nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,

d)        w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2)        Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwiania sporu w toku:

a)        indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,

b)        indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora,

c)        indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

d)        zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

e)        zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

f)         w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzic) ma prawo złożyć odwołanie: do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

IV Organizacja przedszkola

§ 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 - 7.

§ 5

1.        Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

1)        W przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.[9]

2.        Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25(w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu nadzorującego może zostać ona zwiększona).[10]

3.        Przedszkole Nr 174 nie posiada oddziałów integracyjnych.

4.        Przedszkole Nr 174 nie jest przedszkolem specjalnym.

 

                                                                     § 6

1.        Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup:

1)       Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2)       Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a)        szczegółowe cele edukacyjne;

b)        tematykę materiału edukacyjnego;

c)        wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3)        Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

a)        opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

b)        zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

c)        zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4)        Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

5)        Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

6)        Program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.[11]

7)        Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8)        Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.[12]

2.        Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

1)        Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.[13]

3.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)        z dziećmi w wieku 3 – 4 lat - 15 – 20 minut

2)        z dziećmi w wieku 5 lat – 25 - 30 minut.

4.        Przedszkole nie organizuje zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

5.        Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

1.        Przedszkole jest pięciooddziałowe.[14]

2.        Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednym budynku.

                                                                 

§ 8

1.        Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola. Arkusz organizacji opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.[15]

2.        W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. [16]

3.        W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego – liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. [17]

 

§ 9

1.        Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. [18]

2.        Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. [19]

3.        Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą: [20]

1)        co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)        co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3)        najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)        pozostały czas dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

4.         Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia – dzieci młodsze

Czas

od - do

Aktywności dzieci

Sprawdzenie

7.00 – 8.00

  Spotykamy się w przedszkolu, pomagamy
w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw, opiekujemy się zwierzętami i roślinami. Uczestniczymy w zajęciach wspomagających prowadzonych przez nauczyciela.

 

8.00 – 8.30

Podejmujemy indywidualne i grupowe zabawy dowolne.

30 ZD

8.30- 8.40

Gimnastykujemy się, rozwijamy sprawność ruchową.

10 D

8.40- 9.10

Przygotowujemy się do śniadania. Spożywamy śniadanie
w miłej i kulturalnej atmosferze, troszczymy się o biel
i zdrowie naszych zębów.

30 OP

9.10- 9.40

Edukacja w sali lub ogrodzie- rozwijamy umiejętności intelektualne, podejmujemy działania plastyczne, muzyczne i artystyczne.

30 D

9.40- 9.50

Bierzemy udział w zabawie ruchowej.

10 D

9.50-10.20

Podejmujemy indywidualne i grupowe zabawy dowolne.

30 ZD

10.20- 11.50

Nabywamy sprawności samoobsługowych.

Rozwijamy się wszechstronnie poprzez gry i zabawy sportowe, terenowe w ogrodzie, dokonujemy obserwacji
i badań przyrodniczych, chodzimy na spacery, wycieczki rekreacyjne i edukacyjne,

20 OP

70 OG

11.50- 12.00

Przygotowujemy się do obiadu, nakrywamy do stołu (pełnimy dyżury), dbamy o czystość rąk.

10 OP

12.00- 12.30

Preferujemy zdrowy styl życia zjadając bogate w witaminy i urozmaicone posiłki. Doskonalimy umiejętność posługiwania się łyżką, widelcem i nożem, dokonujemy czynności samoobsługowych, myjemy zęby, dbamy
o higienę.

30 OP

12.30- 13.00

 Słuchamy bajek czytanych przez panią.

30 OP

13.00- 14.15.

Relaksujemy się, odpoczywamy i nabieramy sił do dalszej zabawy.

 

14.15- 14.30.

Uczestniczymy w zabawach ruchowych i przygotowujemy się do podwieczorku.

 

14.30- 14.45.

Zjadamy podwieczorek.

 

14.45.- 17.00

Organizujemy zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, uczestniczymy w zajęciach wspomagających prowadzonych przez panią i rozchodzimy się do domów.

 

 

zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, teatralne, badawcze, muzyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, plastyczne, muzyczne

 

ZS – zabawy swobodne (60 min)

D – zajęcia dydaktyczne (50 min)         

       ZR- zabawy Ruchowe

OP – czynności opiekuńcze (120 min)

O – pobyt w ogrodzie (70 min)

 

 

Ramowy rozkład dnia – dzieci starsze

Czas

od – do

Aktywności dzieci

Sprawdzenie

7.00 – 8.00

  Spotykamy się w przedszkolu, pomagamy
w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw, opiekujemy się zwierzętami i roślinami. Uczestniczymy w zajęciach wspomagających prowadzonych przez nauczyciela.

 

8.00 – 8.30

Podejmujemy indywidualne i grupowe zabawy dowolne.

30 ZD

8.30- 8.40

Gimnastykujemy się, rozwijamy sprawność ruchową.

10 D

8.40- 9.10

Przygotowujemy się do śniadania. Spożywamy śniadanie
w miłej i kulturalnej atmosferze, troszczymy się o biel
i zdrowie naszych zębów.

30 OP

9.10- 9.50

Edukacja w sali lub ogrodzie- rozwijamy umiejętności intelektualne, podejmujemy działania plastyczne, muzyczne i artystyczne.

40 D

9.50-10.00

Bierzemy udział w zabawie ruchowej.

10 D

10.00-10.30

Podejmujemy indywidualne i grupowe zabawy dowolne.

30 ZD

10.30- 11.50

Nabywamy sprawności samoobsługowych.

Rozwijamy się wszechstronnie poprzez gry i zabawy sportowe, terenowe w ogrodzie, dokonujemy obserwacji
i badań przyrodniczych, chodzimy na spacery, wycieczki rekreacyjne i edukacyjne,

20 OP

60 OG

11.50- 12.00

Przygotowujemy się do obiadu, nakrywamy do stołu (pełnimy dyżury), dbamy o czystość rąk.

10 OP

12.00- 12.30

Preferujemy zdrowy styl życia zjadając bogate w witaminy i urozmaicone posiłki. Doskonalimy umiejętność posługiwania się łyżką, widelcem i nożem, dokonujemy czynności samoobsługowych, myjemy zęby, dbamy
o higienę.

30 OP

12.30- 13.00

Odpoczywamy, relaksujemy się słuchając bajek i muzyki.

30 OP

13.00- 14.00

Organizujemy zabawy w kącikach tematycznych, rozwijamy własne pasje, uzdolnienia, zainteresowania, utrwalamy zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

14.00- 14.20.

Uczestniczymy w zabawach ruchowych i przygotowujemy się do podwieczorku.

 

14.20- 14.30.

Zjadamy podwieczorek.

 

14.30.- 17.00

Organizujemy zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, uczestniczymy w zajęciach wspomagających prowadzonych przez panią i rozchodzimy się do domów.

 

 

 ZS - Zabawa swobodna (60 min)

D – zajęcia dydaktyczne (60 min)

OP – czynności opiekuńcze (120 min)

O – pobyt w ogrodzie (60 min)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym
 

1/5 -  zabawa swobodna                                                                    (nie mniej niż 60 min)

1/5 – pobyt w ogrodzie                                                                                 (nie mniej niż 60 min)

1/5 -  zajęcia dydaktyczne                                                                 (nie więcej niż 60 min)

2/5 – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne                       (nie mniej niż 120 min)

 

§ 10

1.        Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust.2pkt.2

2.        Statut przedszkola określa:

1)        dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej (Rady Rodziców) [21],

2)        terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,

a)        dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola: liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125; ale w wyjątkowych sytuacjach można ją zwiększyć za uprzednią zgodą organu nadzorującego,

b)        w przedszkolu jest łącznie 5 oddziałów,

c)        rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1.09 każdego roku, a kończy się z dniem 31.08 następnego roku,

d)        okres wakacyjny / bez obecności dzieci / wykorzystywany jest na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych –zgodnie z planem remontów, urlopy pracowników,

e)        przedszkole do realizacji celów statutowych posiada: 5 sal grupowych, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, kuchnię, szatnię dla dzieci,

f)         dzieci mają możliwość korzystania z bezpiecznego ogrodu przedszkolnego,

g)        przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie,

h)        przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz inne imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizyczne,

3)        zasady organizacji i czasu pracy przedszkola:

a)        Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do  17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

b)        Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz. 6.30 do godz. 13.00. 

c)        Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym (załącznik nr 1).

d)        Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola (załącznik nr 1).

e)        Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego.

4)        regulacje określające wysokość opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

a)        Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, za świadczenia, których zakres obejmuje:

-           organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

-           organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

-           organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

-           organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

-           organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

-           opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

b)        Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

c)        Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę.

d)        Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.

5)        Zasady naliczania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

a)        Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

b)        W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

c)        Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

d)        Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefoniczne do kierownika administracyjnego najpóźniej w tym dniu do godz. 9.00 lub dzień wcześniej u nauczyciela.

6)        Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

a)        Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:  

-           wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

-           jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

b)        W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 

c)        W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy.

d)        W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.

e)        Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do statutu przedszkola.

          

 Do wniosku należy dołączyć:

 

Osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej:

-           zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia wnioskodawca może złożyć oświadczenie); w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

-           oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

-           oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

-           okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

-           dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł niewymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

-           oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

·           Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

·           Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

·           Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do statutu przedszkola.

·           Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

·           Zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

·           Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

-           W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości [22].

7)        Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

a)        Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

b)        W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat za pobyt i żywienie dzieci, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

c)        Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

d)        Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

8)        Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem [23]prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniu,

a)        rodzice dzieci korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń w dniach ustalonych prze organ prowadzący,

b)        zasady odliczania stawki żywieniowej za nieobecność dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący przedszkole,

c)        rodzice opłacają dobrowolną składkę na fundusz rady rodziców (jej wysokość ustalana jest na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym).

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

                                                                     § 11

1.        Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1)        naczelnym zadaniem każdego pracownika jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. W związku z powyższym każdego pracownika zatrudnionego w przedszkolu winna cechować umiejętność przewidywania, zapobiegania, wyobraźnia oraz świadoma odpowiedzialność;

2)        każdy pracownik na swoim odcinku pracy dokonuje systematycznie przeglądu wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci pod kątem bezpieczeństwa (meble, sprzęt do zabaw, urządzenia, oświetlenie, rośliny doniczkowe, elementy dekoracyjne itp.);

3)        przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola od następstw NNW;.

4)        w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich (wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka);

5)        w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

6)        w przedszkolu nie można podawać dzieciom żadnych leków. Wyjątkową sytuację stanowi szybko wzrastająca temperatura ciała dziecka i brak kontaktu z rodzicami. W takich okolicznościach można podać dziecku ogólnie stosowane leki na obniżenie temperatury;

7)        w uzasadnionych przypadkach: nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka, zagrożenia życia przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia niezwłocznie rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej np. lekarzowi z karetki pogotowia i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;

8)        nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie powiadamia dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpiecza miejsce wypadku;

9)        w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego;

10)    każdy z pracowników przedszkola ma obowiązek reagowania na wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

2.      Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi znajduje się w teczkach akt osobowych. Obejmuje on w szczególności:  

1)        do zadań kierownika gospodarczego [24] należy sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:

a)        dyscypliną pracy pracowników obsługi,

b)        stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu,

c)        przestrzeganiem przez pracowników obsługi regulaminu pracy,

d)        prowadzenie gospodarki materiałowej i żywieniowej przedszkola,

e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy,

2)        do zadań pomocy nauczyciela należy:

a)        pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

b)        pomoc w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę,

c)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

d)        przestrzeganie zasad bhp, ppoż. oraz regulaminu pracy,

e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola oraz kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,

3)        do zadań kucharki należy:

a)        punktualne sporządzanie posiłków,

b)        pobieranie produktów z magazynu żywnościowego i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych,

c)        dbanie o racjonalne zużycie produktów,

d)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń kuchennych,

e)        dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

f)         przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,

g)        współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych, przygotowywanych posiłków,

h)        wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy,

4)        do zadań pomocy kucharki należy:

a)        pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,

b)        utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,

c)        dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

d)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,

e)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i starszego intendenta wynikających z organizacji pracy,

5)        do zadań starszej woźnej należy:

a)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

b)        współdziałanie z nauczycielem,

c)        obsługa przy posiłkach,

d)        pomoc przy karmieniu dzieci,

e)        pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych przez dzieci,

f)         dbanie o powierzony sprzęt,

g)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,

h)        wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i starszego intendenta wynikające z organizacji pracy,

6)        do zadań szatniarki należy:

a)        utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

b)        pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających,

c)        dbałość o rzeczy pozostawione przez dzieci w szatni,

d)        pełnienie zadań opiekuńczo-obsługowych w stosunku do dzieci,

e)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,

f)         wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i starszego intendenta,

7)        do zadań starszego dozorcy należy:

a)        utrzymywanie czystości na terenie ogrodu i przynależącym do przedszkola,

b)        codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń przedszkola i terenu ogrodu pod względem bezpieczeństwa,

c)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,

d)        dokonywanie zakupów,

e)        przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy,

f)         wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i starszego intendenta wynikających z organizacji pracy

 

VI. Inne Informacje o przedszkolu

§  12

1.        W przedszkolu:

1)        liczącym co najmniej 6 oddziałów lub

2)        posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo

3)        w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

2.        Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

§ 13

 

1.        Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch lub trzech nauczycielek, pracujących w układzie godzin podanych zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.

2.        W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 14

 

1.        W Przedszkolu Nr 174 nie ma utworzonych oddziałów integracyjnych.

2.        W przedszkolu nie zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi wymagającymi pomocy specjalistów.

 

§ 15

 

1.        Zakres zadań nauczycieli związanych z:

1)        współdziałaniem z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci:

a)        nauczyciel opracowuje plan współpracy z rodzicami na dany rok szkolny

b)        przekazuje rodzicom informacje na temat:

-           osiągnięć edukacyjnych dzieci,

-           zachowania dziecka w przedszkolu podczas zabaw i zajęć w przedszkolu,

c)        nauczyciel zapoznaje rodziców z:

-           programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

-           zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w danym miesiącu,

d)        organizuje spotkania edukacyjne, wzbogacające wiedzę rodzica na temat dziecka w wieku przedszkolnym,

e)        angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola,

f)         podejmuje działania wzmacniające więzi emocjonalnej dziecka z rodziną,

2)        planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

a)        nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania - jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy,

b)        nauczyciel obowiązany jest:

-           rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną  w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,[25]

-           wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

-           dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

-           kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

-           dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

c)        nauczyciel troszczy się o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu poprzez:

-           uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola, powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,

-           wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która – w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom,

d)        informuje na bieżąco policję o zadaniach noszących znamiona przestępstw, stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,

e)        zawiadamia policję lub sąd o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego,

f)         reaguje na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,

g)        dba o warsztat pracy oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,

h)        inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym,

i)          bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały,

j)          stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

k)        realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących,

l)          prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)      nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art.6 ustawy- Karta Nauczyciela[26].

3)        prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

a)        nauczyciel w każdym oddziale sporządza własny arkusz obserwacji, dostosowany do grupy w której pracuje,

b)        wyniki z danego arkusza są podstawą do opracowania przez nauczyciela zadań wyrównawczych w różnych sferach rozwoju dziecka,

c)        nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

d)          nauczyciel przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich, [27]

4)        współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

a)        nauczyciel współpracuje z logopedą zatrudnionym w przedszkolu, który

-           prowadzi wnikliwą diagnozę logopedyczną u dzieci mających problemy z mówieniem (za wyrażeniem pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów),

-           konstruuje indywidualne (w przypadkach dzieci, u których występuje wada wymowy o głębszym zakresie) lub grupowe (liczących maksymalnie troje dzieci) programy wspomagania,

-           w terapii logopedycznej, uwzględnia trudności dzieci i dostosowuje ją do możliwości dzieci,

-           współpracuje z rodzicami/opiekunami w procesie terapeutycznym ich dzieci poprzez: możliwość uczestniczenia w zajęciach, prowadzenie zeszytu dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną z instruktażem dalszego postępowania z dzieckiem w domu,

-           współpracuje z nauczycielami poszczególnych grup poprzez: informacje dotyczące zakresu i etapu pracy z dzieckiem oraz opanowanych umiejętności, które może nauczyciel egzekwować od dziecka,

-           przygotowuje materiały słownikowe dla każdego dziecka, pomoce dydaktyczne, zakupuje fachową literaturę do biblioteki przedszkolnej,

-           podnosi własne kwalifikacje zawodowe, doskonali warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego,

-           prowadzi dokumentację zgodną z organizacją pracy przedszkola,

-           uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

-           w razie potrzeby kieruje rodziców/opiekunów dziecka do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia celem konsultacji specjalistycznych, np. laryngologicznych, ortodontycznych, audiologicznych, foniatrycznych,

-           dba o właściwą atmosferę w pracy, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi powierzonych dzieci.

b)        nauczyciel współpracuje z psychologiem przydzielonym z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, który:

-           otacza opieką wszystkie dzieci, a szczególnie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pięciolatki,

-           prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące dzieci, w tym diagnozuje potencjalne możliwości oraz wspiera mocne strony dziecka,

-           diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,

-           organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

-           minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka,

-           wspiera nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktycznego,

-           prowadzi terapię psychologiczną, uwzględniającą trudności dzieci i dostosowuje ja do ich możliwości,

-           współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w procesie terapeutycznym ich dzieci, poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach,

-           współpracuje z nauczycielem w poszczególnych grupach poprzez przekazywanie informacji dotyczących już opanowanych umiejętności i zachowań, które nauczyciel może egzekwować od dziecka,

c)        współpraca ze specjalistami dotyczy wymiany informacji o dziecku, realizacji otrzymanych od specjalistów zaleceń i wskazówek.

2.        Formy współdziałania przedszkola z rodzicami zawarte w ust.1pkt 1. rodzicami:

1)        zebrania grupowe (2 w roku szk.)

2)        konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami psychologiem, logopedą, (w zależności od potrzeb);

3)        kąciki informacyjne dla rodziców (zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze i zdrowotne);

4)        zajęcia otwarte – ( w każdej grupie wiekowej w zależności od potrzeb)

5)        tablice ogłoszeń, wystawy prac dzieci;

6)        uroczystości i spotkania okolicznościowe konkursy dla dzieci, festyny (według harmonogramu imprez);

3.        Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zwanego dalej „Zespołem”, należy w szczególności: [28]

1)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz uzdolnień,

2)        określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

3)        dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

4)        przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

5)        opracowywanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Terapeutycznego (IPET),

6)        opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

7)        podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

8)        organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli,

9)        podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,

10)    wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

11)    współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

VII. Wychowankowie Przedszkola

 

§ 16

1.        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

1)        Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2)        Obowiązek o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat[29].

3)        Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat,[30]

2.        Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat, a od września 2012 roku  8 lat Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje  dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

3.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku./[31]

4.        Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:   [32]

1)        postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora,

2)      przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i kryteria zawarte w  art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z  2014r. poz. 7),

3)      w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują kryteria: ustawowe:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą,

oraz samorządowe:

a)        dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.),

b)        dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

c)        dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

d)       dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

e)        dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy.

5.        Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

1)        dzieci zawsze pozostają pod opieką osoby dorosłej;

2)        zabawki i sprzęt znajdujący się na terenie placówki jest bezpieczny dla dzieci;

3)        wszyscy pracownicy tworzą atmosferę, która zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa u dzieci;

4)        dzieci odbierane są tylko przez rodziców bądź przez osoby wskazane w pisemnym oświadczeniu rodziców;

5)        teren zewnętrzny, na którym przebywają dzieci jest zawsze sprawdzony i uprzątnięty z rzeczy niebezpiecznych i nieestetycznych;

6)        w przedszkolu respektowane są prawa dziecka:[33] a w „szczególności” prawo do:

a)        indywidualnego tempa rozwoju,

b)        wolności, szacunku, nietykalności osobistej,

c)        swobody myśli, sumienia i wyznania,

d)        wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

e)        prawo do ochrony zdrowia,

f)         wypoczynku i czasu wolnego.

g)        prawo do nauki 

h)        korzystania z dóbr kultury,

i)          informacji,

j)          znajomości swoich praw.

k)        szacunku do wszystkich jego potrzeb

7)        dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

a)     postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

b)     używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,

c)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

d)     starać się utrzymywać porządek wokół siebie,

e)     dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,

f)      przestrzegać zasad współżycia społecznego,

g)     okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom,

8)        wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9)        opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

6.        Zasady skreślania dziecka z listy wychowanków:

1)        dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)        zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

b)        nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

c)        nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, zaleceń poradni psychologicznej lub orzeczenia lekarza

d)        agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków,

e)        na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, kwalifikującego dziecko do indywidualnej opieki,

2)        w przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt.1) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

a)        zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych wpływających na zmianę zachowań dziecka,

b)        zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

c)        zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

d)        zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

3)        skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka 5-letniego odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

VIII Zasady gospodarowania finansami.

§ 17

1.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjno – archiwalną.

2.        Zasady gospodarki finansowej:

1)        przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ;

2)        obsługę finansową i księgową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty (DBFO) dla Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15;

3)        zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola, a dyrektorem DBFO;

4)        placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na koncie dochodów własnych. Gospodarowanie tymi funduszami określają odrębne przepisy;

5)        podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy i plan dochodów własnych, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

6)        dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego placówkę.

 

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i dzieci.

2.        Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)        wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2)        udostępnianie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.

3.        Zmiany w statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

4.        Każda zmiana w statucie skutkuje tekstem jednolitym

5.        Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.[34]

6.        Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 174 w Warszawie. tj. z dniem29.08.2011r.

7.        Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 174 z dnia19.10.2009r.

 

Warszawa, dn.22.09.2009 r.

 

Warszawa, dn.22.09.2009 r.

                                              

Podpis Dyrektora Przedszkola                                                           Podpisy Pracowników Przedszkola

………………………………...                                                          ……………………………………….

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                              ……………………………………….

           

 

Załącznik Nr 1

                                                                                          Warszawa, dnia …………………………….

…………………………………………………..

Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego

 

………………………………………………….

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego

 

 

DEKLARACJA

W sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2011/2012 przez:

 

………………………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko dziecka

 

Ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w następującym wymiarze godzin od dnia …………. 2011 r.:

Dzień tygodnia

Godziny od – do

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

 

Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym czasem pobytu w przedszkolu.

Oświadczam, że:

 1. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyliczone na podstawie niniejszej deklaracji oraz opłatę za świadczenia, z których korzystało dziecko ponad czas określony w deklaracji, w godzinach wskazanych przez przedszkole.
 2. Zobowiązuję się wnosić opłatę za wyżywienie, wynikające z niniejszej deklaracji, w terminie wskazanym przez przedszkole.
 3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej skutkującej zmianą pobytu dziecka w przedszkolu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji.
 4. W przypadku zalegania z ww. opłatami przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a zaległe opłaty będą dochodzone w drodze postępowania przed sądami powszechnymi.
 5. Wiem, że każda rozpoczęta godzina świadczeń udzielanych przez przedszkole po godzinie 13 jest płatna.
 6. Obecności dziecka poinformuję osobiście lub telefonicznie najpóźniej tego dnia, którego nieobecność dotyczy do godziny 9:00
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji do celów edukacyjnych, związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. Zmianami).

 

……………………………………                                                                                                                                                                                                     ……………………………………

     podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                   podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik Nr 2

 

Warszawa, dnia……………………….

………………………………………………..

imię i nazwisko oraz adres rodziców/ prawnych opiekunów

 

………………………………………………………………….

nazwa i adres przedszkola

 

 

WNIOSEK

 

O obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa.

 

Zwracam się z prośbą o:

 

- obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkoli w wysokości 50%

- nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu*

 

                                                                       ……………………………………………………

                                                                                       Imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia

 

Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W załączniku przedstawiam następujące dokumenty:

 1. …………………………………………………….................
 2. ……………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………….
 4. ……………………………………………………………….

Oświadczam, że w wypadku zmiany wysokości osiąganych dochodów niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie Dyrektora przedszkola.

 

Oświadczam, że informacje, które podałam/Em powyżej są zgodne z prawdą.

 

W związku ze złożonym wnioskiem o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa, wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

Data …………………………….                                        ……………………………………

                                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy

*właściwe podkreśli

…………………………………………….

       imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

 

…………………………………………….

adres zamieszkania

 

…………………………………………….

nr dowodu osobistego

 

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINYM

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 5530) informuję, że:

 

 • Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców wynosi: ………………………...

 

 • Liczba osób w rodzinie wynosi: ………………………

 

 

Oświadczenie to składam w związku z ubieganie się o:

 

 

……………………………………………

data i podpis składającego oświadczenie

 

 

 

Potwierdzenie

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że Pani/Pan ………………………………………….

Nr dowodu osobistego …………………………………… złożył oświadczenie w mojej obecności.

 

W związku ze złożonym wnioskiem o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa, wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

 

……………………………………..

data i podpis

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

       imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

 

…………………………………………….

adres zamieszkania

 

…………………………………………….

nr dowodu osobistego

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH POZA STOSUNKIEM PRACY

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art.. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 5530) oświadczam, że w ostatnich trzech miesiącach :

 

A. Uzyskiwałem/AM dochody z następujących źródeł: *

 

 • Zasiłki (wyszczególnić jakie i kwota):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Alimenty (kwota):

……………………………………………………………………………………………

 • Umowy zlecenie lub umowy o dzieło (kwota):

……………………………………………………………………………………………

 • Inne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Nie uzyskiwałem/AM żadnych innych dochodów*

 

Oświadczenie to składam w związku z ubieganiem się o:

 

W związku ze złożonym wnioskiem o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa, wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

…………………………………….

     data i podpis składającego oświadczenie

* właściwe podkreślić

Potwierdzenie

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że Pan/Pani ……………………………………………..

Nr dowodu osobistego ………………………………… złożyli oświadczenie w mojej obecności.

                                                                                              ……………………………………..

                                                                                                          data i podpis

                                                                                             

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

 • Moja rodzina zamieszkująca i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe składa się z………. osób,
 • Średniomiesięczny dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy wszystkich członków rodziny wyniósł……………………… zł,
 • Miesięczny dochód brutto na jedną osobę wynosi ……………………………… zł

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. 128 z 1997r., poz. 840 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe.

 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa, wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

 

 

……………………………….                                                         ……………………………….

Miejscowość i data                                                                                                               podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Warszawa, dnia ........................................................

 

...........................................................

(nazwa i adres przedszkola)

WNIOSEK

o obniżenie do wysokości 75% opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole nr 174 w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w związku z uczęszczaniem rodzeństwa do przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawę

 

1.Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………..

 

2. Dane dzieci

 

Pierwsze dziecko

Drugie dziecko

Imię i nazwisko dziecka

  

Data urodzenia dziecka

  

3. Oświadczenie

Oświadczam, że w wypadku zaprzestania uczęszczania rodzeństwa dziecka do przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawę niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie Dyrektora przedszkola.

 

Oświadczam, że informacje, które podałem/am powyżej są zgodne z prawdą.

 

W związku ze złożonym wnioskiem o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa, wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszych i dziecka, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 

 

Data ..................................                                      ............................................................................

                                                                                        ( czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

4. Decyzja Dyrektora przedszkola

 

W roku szkolnym ………………….obniżam/nie obniżam*  do wysokości 75% opłatę za świadczenia udzielane przez Przedszkole nr 174 w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki następującym dzieciom:

 

1………………………………………………………………………………………………….

 

2. …………………………………………………………………………………………………

 

     Data …………………………                                ……………………………………………..

(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

 

 

Załącznik Nr 4

 

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych w latach 2007-2009

 1. W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.
 2. Dzieci 2,5 letnie (ur. w 2010 r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
 3. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu 2012 r.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 5. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie.
 6. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2011/2012
 7. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2009, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, mogą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, na druku pobranym z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.
 8. Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do Systemu dyrektor przedszkola.
 9. Po wprowadzeniu danych dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom hasło dostępu do indywidualnego konta dziecka w Systemie, w celu umożliwienia sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.
 10. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 11. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ do dowolnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika.
 12. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji.
 13. Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywane są przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 14. Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z Systemu:
  • wprowadzają dane dziecka do Systemu,
  • drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji).
 15. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i nie mogą korzystać z Systemu:
  • pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)
  • dyrektor tego przedszkola/szkoły wprowadza do Systemu informacje zawarte w formularzu.
 16. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli/szkół.
 17. Dyrektor przedszkola/szkoły ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych.
 18. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 19. Odwołanie od decyzji dyrektora składa się, za jego pośrednictwem, do burmistrza dzielnicy.
 20. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2012/2013 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.
 21. Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 22. Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, opisanych powyżej.
 23. Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym):
  • pobierają formularz zgłoszenia z Systemu, z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu,
  • wypełniają go odręcznie i składają w wybranym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,
  • do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2009, ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w niżej opisany sposób:

 

od dnia

godz.

do dnia

godz.

czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

16 lutego

 

8 marca

 

potwierdza wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej

29 lutego

10:00

9 marca

 

odbiera w przedszkolu hasło dostępu do indywidualnego konta dziecka w elektronicznym systemie zapisu i sprawdza poprawność wprowadzonych danych dziecka kontynuującego

Zapisy do oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach i szkołach podstawowych

12 marca

 

26 marca

 

zapoznaje się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz wypełnia formularz zapisu dziecka

12 marca

 

27 marca

15:00

wypełniony formularz składa w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru

19 kwietnia

15:00

  

sprawdza (w Systemie lub w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru) gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

19 kwietnia

15:00

25 kwietnia

15:00

pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

27 kwietnia

15:00

  

sprawdza (w Systemie lub w przedszkolu /szkole, do którego złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte

30 kwietnia

 

11 maja

 

po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca

14 maja

15:00

  

sprawdza (w Systemie lub w przedszkolu/szkole,
do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte

od 14 maja

   

po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych

12 marca

 

27 marca

15:00

zapoznaje się z ofertą przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi oraz wypełnia formularz zapisu dziecka

12 marca

 

27 marca

15:00

ręcznie wypełniony formularz składa w wybranym przedszkolu/szkole z oddziałami integracyjnymi,
do wniosku dołącza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

14 maja

15:00

  

sprawdza w przedszkolu /szkole, czy dziecko zostało przyjęte

od 14 maja

   

po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca
w ramach rekrutacji uzupełniającej

 

 

 

 

 

Kryteria zapisów

 • W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu.
 • Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając dyrektorowi przedszkola do wglądu razem z formularzem zapisu odpowiednie dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

 Opis kryterium

Wartość liczbowa

Kryteria podstawowe

Wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r.

Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

128

Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

128

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

128

Kryteria lokalne
(obowiązuje tylko w przedszkolach przygotowujących żywienie dzieci wg indywidualnych zaleceń lekarskich)

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty

130

Kryteria dodatkowe

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

32

Dziecko wychowywane przez samotnego, pracującego lub uczącego się rodzica/opiekuna prawnego

32

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

32

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2012/2013 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

16

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko
z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

16

Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności

8

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola

4

Dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia

2

Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców(prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

1

Sposób dokumentowania spełniania kryteriów podstawowych
(dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru):

 Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • ­zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 • wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • ­oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

 Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

 • ­orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ­orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla "dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:  

 • ­postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 

[1] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2009r Nr 56,poz.458)…… dodaje się.. punkty 1);2);3) w brzmieniu:

[2] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14 z dnia 29.06. 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami)......... dodaje się ust. 10

[3] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009r Nr 4,poz.17)…… skreśla się cele i zadania przedszkola

 

[4]  Zmiana dokonana Uchwałą nr 11  z dnia  15.11.2008  r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2002r Nr 10, poz.96) …… dodaje się organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej…

5 Zmiana dokonana uchwałą nr 11 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2002r Nr 10, poz.96)…… zmienia się zapis ust. 12 pkt. 1), 2) i 3)

[6] Zmiana dokonana Uchwałą nr 11 z dnia 15.11.2008 r. dotyczy ustawy z dnia 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy –Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. dnia 8.08.2008r) ” dodaje się zapis „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.”

[7] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009r Nr 1139, poz.1130) …dodaje się.. dyrektor, co najmniej raz w roku.

[8] Zmiana dokonana Uchwałą nr 11z dnia 15.11.2008r dotyczy ustawy z dnia 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy –Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z dnia 8.08.2008r) ” dodaje się zapis „osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.”

 

[9] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia 29.06.2010 r.. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami).......... dodano pkt. 1)

[10] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami).......... ust. 2 otrzymał nowe brzmienie

[11] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 08.06.2009 r. (Dz. U. Nr 89 z 2009 r.)......... pkt. 6) otrzymał nowe brzmienie

[12] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2009r Nr 56,poz.458)…… pkt.8) otrzymał nowe brzmienie

[13] Zmiana dokonana Uchwałą nr 11 z dnia 15.11.2008r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2002r Nr 10,poz.96)……dodaje się zapis „Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

[14] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia  29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... ust. 1 otrzymał nowe brzmienie

[15]  Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia  29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... ust. 1 otrzymał nowe brzmienie

[16]Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia  29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... ust. 2 otrzymał nowe brzmienie

[17] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia  29.06.2010  r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... dodano ust. 3

[18] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09,2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).......... ust. 1 otrzymał nowe brzmienie

[19] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09,2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).......... ust. 2 zmieniono na ust. 3 oraz dodano ust. 2

[20] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09,2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009r Nr 4, poz.17)…… skreśla się ramowy rozkład dnia

 

[21] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09,2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).......... pkt. 1) otrzymał nowe brzmienie

[22] Zmiana dokonana Uchwałą nr 7 z 22.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... ust. §10 ust.2 pkt. 5) a), c), d); pkt. 6) a), e); pkt.7 c), d); otrzymał nowe brzmienie

[23] Zmiana dokonana Uchwałą nr 14 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... pkt. 9) po słowie „ustala” skreślono „organ prowadzący”, a dodano nowy zapis.

[24] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola

[25] Zmiana dokonana uchwałą nr 11 z dnia 15.11.2008r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r Nr 35,poz.222)…… dodaje się zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

[26] Zmiana dokonana Uchwałą nr 11 z dnia  15.11.2008 r Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz..U. z dnia

8 sierpnia 2008r)- art.75 ust 1 otrzymuje brzmienie” nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art.6.

[27]  Zmiana dokonana Uchwałą nr 14z dnia  29.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008 (Dz. U. Nr 4 z 2009 r. poz. 17) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 28.05.2010 r. (Dz. U. nr 97 poz. 624)………dodano lit. c), d)

[28]  Zmiana dokonana Uchwałą nr 10 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. z 2013r.  poz. 532) .......... ust. 3 pkt. 1) i 5) otrzymały nowe brzmienie

[29] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2009r Nr 56,poz.458)…… skreśla się pkt.1);2);

[30] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2009r Nr 56,poz.458)…… skreśla się przed dniem 1 września kończy 6 lat

[31] Zmiana dokonana uchwałą nr 11 z dnia 15.11.2008 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2004r Nr 66,poz.606)…dodaje się 2a. „W szczególnie

uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.”.

[32] Zmiana dokonana Uchwałą 11 z dnia 15.11.2008 r w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola.......... ust. 4 otrzymał nowe brzmienie

[33] Zmiana dokonana uchwałą nr11 z dnia  15.11.2008 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2002r Nr 10,poz.96)…skreśla się wyrazy „ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie”

 

[34] Zmiana dokonana uchwałą nr 7 z dnia 08.09.2009r w sprawie wprowadzenia zmian do statutu przedszkola na podstawie Ustawy z 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2008r Nr 145, poz.917)..ujednolicenie tekstu Statutu