fb         

bip        

Godło

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Ogłoszenie

GRUPA I BIEDRONKI

 

PLAN MIESIĘCZNY ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GRUPY I

 • Nauka piosenek:  „Hello, hello”, „Bye, bye, goodbye”
 • Nazwy części ciała: head, fingers, toes, legs, arms, hands, feet,  eyes, ears, nose, mouth
 • Nauka liczenia do 7
 • Nazwy owoców: apple, banana, pear, plum, peach
 • Nazwy kolorów: red, yellow, green
 • Nauka piosenki “One potato, two potatoes…” oraz opcjonalnej (na tę samą melodię: “One banana, two bananas”

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho&list=PL_ft-avYFskg2Y1XMY-KDBMX3r3FhZivJ&index=73

 

GRUPA II ŻABKI

Znalezione obrazy dla zapytania zabki cliparty

PLAN MIESIĘCZNY ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GRUPY II

 • Sposoby witania się w języku angielskim: “Hello”, „Good morning”
 • Nauka piosenek na powitanie i na pożegnanie
 • Nazwy części ciała: head, fingers, toes, legs, arms, hands, knees, elbows, feet, eyes, nose, ears
 • Nauka liczenia do 10
 • Nazwy kolorów: red, orange, brown, yellow, green
 • Nazwy owoców: apple, banana, pear, plum, peach, lemon, orange
 • Nauka piosenki “One potato, two potatoes…” oraz opcjonalnej (na tę samą melodię: “One banana, two bananas”

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho&list=PL_ft-avYFskg2Y1XMY-KDBMX3r3FhZivJ&index=73

 

 GRUPA III MOTYLKI

 

 

 

W listopadzie będziemy się uczyć:

 

Temat kompleksowy: „Domy i domki”

Określanie miejsca zamieszkania.

Uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjnych. Budowanie z natural­nych materiałów.

Poznawanie wybranych domków zwierząt.

Temat kompleksowy: „Urządzenia elektryczne”

 

Zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń technicz­nych.

Poznawanie, w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. ko­rzystanie z telefonu  komór­kowego, komputera).

Poznawanie urządzeń gospodarstwa domo­wego, dostrzeganie roli urzą­dzeń w ułatwianiu pracy ludziom.

 

Temat kompleksowy: „A deszcz pada i pada”

 

Obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.

 

Temat kompleksowy: „Dbamy o zdrowie”

Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów).

Zwrócenie uwagi na konieczność przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 Zachęcanie o dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała oraz mycie zębów po posiłkach.

 

Praca plastyczna pt. '' Domek dla psa''

Praca plastyczna pt. '' Domek dla psa''

 

 

 

GRUPA IV Pszczółki

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

NA MIESIĄC LISTOPAD

Nasza mała ojczyzna

- Zaznajomienie z historią, tradycjami, zabytkami i miejscami charakterystycznymi dla miejscowości, w której mieszkamy.

- Budzenie dumy z osiągnięć Polaków, docenianie Polski na arenie międzynarodowej.

- Kształtowanie umiejętności liczenia.

- Wyciąganie wniosków z zabaw badawczych.

Mój dom –Polska

- Poznanie dawnych i obecnej stolicy Polski.

- Poznanie symboli narodowych i okazywanie im szacunku.

- Zaznajomienie z najważniejszymi zabytkami i miejscami w Warszawie.

- Nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania elementów.

- Usprawnianie w łączeniu elementów obrazka, układania we właściwej kolejności.

Moje hobby

- Nabywanie umiejętności dramowych.

- Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych.

- Uczestniczenie  w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąganie wniosków z własnych obserwacji.

- Doskonalenie percepcji słuchowej.

- Kategoryzowanie przedmiotów wg co najmniej jednej cechy.

- Poznaje liczby 3.

Ulubione zajęcia

- Budowanie poprawnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu literackiego.

- Wyrażanie stanów emocjonalnych za pomocą mimiki i gestów.

- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

- Przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie liczebności.

- Stosowanie liczebników porządkowych.

.Praca plastyczna "Polska - moja Ojczyzna"

                                                                               GRUPA V Sówki

Listopad

1.Polska moja ojczyzna.

- poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy ,,O Lechu i orle białym",

- kształtowanie szacunku do własnego państwa,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- rozwijanie zainteresowań historią kraju,

- poznanie polskich symboli narodowych,

- kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiednej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego,

- rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym,

- rozwijanie pamięci słuchowej podczas zapamiętywania słów wiersza,

- kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów,

- poznanie utworu instrumentalnego ,,Prząśniczka", rytmiczna gra na instrumentach perkusyjnych,

- zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości,

- kształtowanie miłości i szacunku do symboli narodowych,

- rozwijanie umiejętności cięcia po linii falistej.

 

2. Polska - mój dom.

- doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu,

- globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom,

- słuchanie tekstu Joanny Chmielewskiej ,,Prezent dla ojczyzny",

- zapoznanie z literami d, D,

- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

- doskonalenie umiejętności dokładnego liczenia, dodawania elementów,

- utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości,

- zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych,

- budzenie świadomości narodowej dzięki poznaniu folkloru, identyfikowanie się z folklorem.

 

3. Moje hobby.

- rozumienie pojęcia ,,wyobraźnia",

- wysłuchanie tekstu Joanny Chmielewskiej ,,Skarb" i rozmowa na jego temat,

- poznanie liter e, E,

- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

- zapoznanie z wierszem Barbary Zakrzewskiej ,,Każdy coś robi",

- rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań,

- wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania,

- nauka piosenki ,,Nam jesień niestraszna", 

- tworzenie akompaniamentu do piosenki na instrumentach  muzycznych,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, rozwijanie sprawności manualnej,

- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

.