fb         

bip        

Godło

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 174

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 174

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Nr 174 znajduje się na Pradze Północ w Warszawie. Usytuowane jest w centrum osiedla mieszkalnego, pomiędzy starą i nową zabudową. Przedszkole zostało oddane do użytku w 1973 roku.

Budynek jest jednopiętrowy wolnostojący, otoczony pięknym ogrodem z dużą ilością drzew i krzewów. Ogród podzielony jest na dwie części dla dzieci młodszych i starszych, wyposażony jest w ekologiczny i dostosowany sprzęt ogrodowy.

Przedszkole posiada pięć sal przeznaczonych dla dzieci oraz nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Na parterze znajdują się dwie klasy dla dzieci młodszych 3 i 4latków, szatnia, gabinet dyrektora oraz holl z tablicami informacyjnymi dla rodziców. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy klasy dla dzieci starszych, sala informatyczna z 9 komputerami oraz biblioteczką wyposażoną w literaturę dziecięcą i metodyczną dla nauczycieli. W części piwnicznej znajduje się kuchnia z zapleczem magazynowym jak również sala gimnastyczna. Przedszkole jest widne i przestrzenne.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest płatny a wysokość opłat regulują przepisy.

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowuje strategię jej działania na miarę twórczego przedszkola XXI wieku.

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, kształtowania postawy patriotycznej.

Misja przedszkola

*        Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

*        Ideą działalności naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

*        Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

*        Wprowadzamy naszych wychowanków w świat tradycji ludowych i treści patriotyczne.

*        Zapewniamy różnorodne formy i metody w nauczaniu:

 ·         metodę samodzielnych doświadczeń opartą na inicjatywie własnej dziecka; 

·         metodę zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu; 

·         metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności;

·         metodę odtwarzania, na przykład podczas nauki wiersza, piosenki, tańca;

·         metody słowne, do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki, rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka; 

·         metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość uczuciową i estetyczną. 

                     Dziecko w naszym przedszkolu:

• czuje się bezpieczne, wesołe i otwarte,

• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy,

• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo,

• poznaje swoje obowiązki i prawa,

• buduje pozytywny obraz samego siebie,

• poznaje zwyczaje związane ze świętami,

• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi,

• kształtuje swoje poczucie przynależności narodowej.

Rodzice w naszym przedszkolu:

• otrzymują rzetelną i obiektywna informacje o postępach dziecka,

• współpracują z nauczycielami,

• otrzymują pomoc specjalistów,

• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

• są partnerami w tworzeni wizerunku przedszkola,

• uczestniczą w bogatej ofercie uroczystości przedszkolnych.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

• są aktywni i twórczy,

• zaangażowani w pracy przedszkola,

• wspierają rozwój dzieci,

• pozyskują rodziców do efektywniejszych działań na rzecz przedszkola,

• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

• prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• przygotowują ciekawe zajęcia z dziećmi oraz uroczystości dla zapraszanych gości.

Cele i zadania przedszkola

1.       Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.        Budowanie systemu wartości.

3.         Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

4.         Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.       Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

6.        Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

7.       Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej  oraz postawy patriotycznej.

8.       Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Kierunki realizacji koncepcji pracy

Wychowanie przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania.

·         Stwarzanie sytuacji do prezentowania swoich umiejętności wokalnych, aktorskich  podczas organizowanych na terenie przedszkola uroczystości rodzinnych.

·         Tworzenie wystawek prac plastycznych dzieci.

·         Stwarzanie sytuacji do prezentacji swoich umiejętności podczas zajęć otwartych dla rodziców.

·         Zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach artystycznych.

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Pozyskiwania informacji o zachowaniu , sukcesach

i trudnościach wychowanków.

·         Obserwacja dzieci podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, czynności samoobsługowych i innych. 

·         Sprawdzanie poziomu umiejętności i wiedzy – diagnozowanie.

·         Przeprowadzanie diagnozy wstępnej, po pierwszym semestrze i końcowej, wypełnianie arkuszy diagnostycznych.

·         Konstruowanie planów pracy korekcyjno – kompensacyjnej i ich realizacja.

·         Współpraca ze specjalistami – psychologiem i logopedą, współpraca z rodzicami.

Wspomaganie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dzieci.

·        Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola przez organizowanie zajęć otwartych oraz prac na rzecz przedszkola.

·        Organizowanie konsultacji z logopedą i psychologiem.

·        Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

·        Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

·        Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

·        Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

Wprowadzanie dzieci w świat wartości i tradycji ludowych. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

·        Zapoznanie dzieci z  nazwą miejscowości, w której mieszka, zaznajomienie ich z  ważniejszymi instytucjami oraz  rolami społecznymi pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.

·        Przekazywanie informacji na temat narodowości i   stolicy Polski.

·        Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy – poznawanie miasta.

·        Wycieczka do skansenu , oglądanie izby regionalnej i znajdującego się w niej sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych, ubiorów.

·        Zapoznawanie dzieci z utworami literackimi o tematyce ludowej i patriotycznej - słuchanie legend i opowieści.

·        Nauka tańców ludowych, przyśpiewek.

·        Zapoznanie dzieci z  godłem i flagę państwową, nauka hymnu narodowego, rozmowy na temat Polski i jej przynależności do Unii Europejskiej.

·        Gromadzenie przedmiotów zawierających elementy symboli narodowych (guziki, znaczki, chorągwie).

·        Przygotowywanie przedstawień o tematyce ludowej.

·        Czynne uczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji ludowych.

Spodziewane efekty realizacji kierunków koncepcji pracy

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

- Prezentowanie  umiejętności wokalnych, aktorskich  dzieci podczas organizowanych na terenie przedszkola uroczystości rodzinnych.

- Tworzenie wystawek prac plastycznych dzieci.

- Branie   udziału w konkursach, przeglądach artystycznych.

- Sprawdzanie poziomu umiejętności i wiedzy dzieci poprzez dokonywanie obserwacji i diagnoz dający pełen obraz  zachowań , sukcesów  i trudności wychowanków.

- Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami.

- Współpraca ze specjalistami – psychologiem i logopedą, współpraca z rodzicami.

- Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola przez organizowanie zajęć otwartych oraz prac na rzecz przedszkola.

- Aktywny udział członków Rady Rodziców w działalność przedszkola.

- Pełna informacja rodziców o stanie gotowości szkolnej ich dziecka.

 - Podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców dzięki pedagogizacji.

- Wprowadzenie dzieci w świat wartości i tradycji ludowych.

- Zaszczepienie  u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

- Zdobycie informacji na temat narodowości i   stolicy Polski.

- Poznanie Warszawy – bliższej i dalsze okolicy.

- Poznanie przez dzieci  utworów literackich o tematyce ludowej i patriotycznej. -  Organizowanie przedstawień o tematyce ludowej – wykorzystywanie w nich tańców ludowych, przyśpiewek.

- Poznanie przez dzieci godła, flagi państwowej i hymnu narodowego.